چهارشنبه, 03 مرداد 1403  
پوستر
کمیته علمی همایش
کمیته اجرایی همایش

دکتر مجید یوسفی افراشته

دبیر اجرایی همایش

دکتر مسعود بیات

عضو کمیته اجرایی همایش

دکتر مرتضی حسین زاده

عضو کمیته اجرایی همایش

آقای فیض اله شیرازی

عضو کمیته اجرایی همایش

منوی سایت
■ :: محورهای کنفرانس
برگزارکننده
قالب نگارش مقاله
حامیان علمی