یکشنبه, 27 خرداد 1403  
منوی سایت
:: محورهای کنفرانس

_ زندگی وزمانه 

_ کارنامه علمی 

(نقد وبررسی آثارچاپ شده)

(معرفی وتحقیق نسخه های خطی)

_ مطالعه زبانی وادبی

_ مطالعات قرآنی وحدیث 

برگزارکننده
قالب نگارش مقاله
کمیته اجرایی
حامیان علمی